برچسب زده شده با : پرینوش

اگرچه شواهد حاکی از رابطه نزدیک میان پریوش و مشایی دارد اما اسناد حکایت از رابطه عمیق میان این خانم با سران ساواک دارد؛ افرادی که به گفته سطوتی، قاتلین همسرش هستند.

وب سایت خبری و فرهنگی صالحون | خبری | تفریحی | شخصی | مذهبی