بصیرت صالحون

بصیرت مرده ها را زنده می کند

امروز:چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸
آخرین های صوت
166

شرح صوتی استاد طاهرزاده بر حدیث جنود عقل و جهل

۰۱- عقل ، اولین مخلوق ۰۰:۲۷:۳۴ ۰۲- وهم، ظلمتی عقل‌نما ۰۰:۳۱:۲۸ ۰۳- عقل،واقعیتی مستقل ومتعالی ۰۰:۳۱:۱۴ ۰۴- ادبارعقل یارؤیت‌وحدت‌درکثرت ۰۰:۲۳:۰۴ ۰۵- عقل وجهل درتکوین وتشریع ۰۰:۳۱:۱۷ ۰۶-طینت‌شیعه وطینت‌کفار ۰۰:۲۸:۱۰ ۰۷- معنی ادبارعقل ۰۰:۲۸:۱۰ ۰۸- ادبارعقل همان اقبال‌است ۰۰:۲۸:۴۲ ۰۹- رؤیت حق‌درحجاب‌وماوراء حجاب ۰۰:۳۰:۴۷ ۱۰- عبادت شیطان نیزعصیان‌است ۰۰:۲۷:۵۲ ۱۱- تبدیل صفات شیطانی به انسانی ۰۰:۲۸:۳۴ ۱۲- آزادی ازمفاهیم ، شرط…

بیشتر